Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het Begrotingsfonds, beter bekend als het "Sanitair fonds" of kortweg “Het Fonds”, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden. Het komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken en in de kosten van monsternemingen en analyses, en financiert onderzoeksprogramma's.

Het moment van inning voor de sector kleine herkauwers en de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden, zodat de momenten van inning voor de verschillende deelsectoren beter over het jaar worden gespreid. Door deze spreiding zullen de bezwaarschriften en de aanmaningen op een snellere en efficiëntere manier kunnen behandeld worden.

Voor de sector kleine herkauwers zal de periode tussen de 15-decembertelling, die als basis dient voor de berekening van de verplichte bijdrage, en de verzending van de facturen, die tot vorige campagne op het einde van het jaar werd georganiseerd, aanzienlijk verkort worden, waardoor een einde komt aan de verwarring die soms ontstaat als gevolg van de lange periode tussen deze twee momenten.

Verder wenst de FOD rundveehouders en varkenshouders die hun activiteit stopzetten tijdens de referentieperiode te wijzen op het belang van het regulariseren van hun situatie vóór het einde van de referentieperiode:

- Sector runderen: referentieperiode van 01/09/2020 tot 31/08/2021

- Sector varkens: referentieperiode van 01/07/2020 tot 30/06/2021

 

Verzendingdata van de facturen:

  • Sector “kleine herkauwers”: 1 juni 2021
  • Sector “pluimvee”: 3 september 2021
  • Sector “runderen”: 27 oktober 2021
  • Sector “varkens”: 23 november 2021

 

Hoe worden de bijdragen berekend voor de sector kleine herkauwers en de sector pluimvee?

Sector “Kleine herkauwers”

De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2020.

Sector “Pluimvee”

Alle schakels van de pluimveesector betalen een bijdrage: beslagen met meer dan 200 dieren, maar ook de pluimveeslachterijen, eierpakstations, producenten van mengvoeders voor pluimvee,…. Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van het sanitair risico dat een bedrijf vertegenwoordigt, als maatstaf hiervoor geldt de door de veehouder in SANITEL geregistreerde capaciteit en type van activiteit. Ter herinnering dient opgemerkt te worden dat de pluimveehouder verplicht is om deze gegevens te laten registreren in SANITEL, alsook elke wijziging ervan. Meer details over deze registratieverplichting kunnen teruggevonden worden in het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee (de artikelen 6, 7 en bijlage I) via deze link: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/06/25/2018031294/justel.

 

Indienen van bezwaarschriften

Bij betwisting van de factuur, kun je een schriftelijk (post) of elektronisch (e-mail) bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen)

De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

 

Bijkomende informatie

 

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu