078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Het laatste geval van BTV serotype 8 (BTV8) in België dateert van februari 2021. Aangezien er de laatste 2 jaar bewaking werd verricht conform de Europese regelgeving en er geen gevallen van BTV8 meer geconstateerd werden, kon het FAVV dit voorjaar de blauwtongvrije status aanvragen aan de Europese Commissie. Deze aanvraag werd goedgekeurd en de vrije status is van kracht sinds 5 juni 2023.

Handel met andere Europese lidstaten

Nederland als Duitsland hebben eveneens de vrije status voor BTV. Het groothertogdom Luxemburg heeft nog geen vrije status. Ook Frankrijk blijft momenteel besmet met BTV8 en BTV4. Concreet betekent dit dus dat er vrij verkeer met Nederland en Duitsland mogelijk is.

Dieren afkomstig van lidstaten die niet vrij zijn van BTV, zoals Luxemburg en Frankrijk, moeten wel voldoen aan de algemene regels voor BTV8 (en BTV4 in geval van Frankrijk). In de praktijk betekent dit meestal vaccinatie en een wachttijd.

Uitzonderingen op de regel

Lidstaten kunnen toestemming verlenen om BTV-gevoelige dieren, die niet voldoen aan deze algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. België zal slechts één versoepeling op deze algemene regels hanteren:

De dieren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV (voor alle serotypes die in de laatste 2 jaar werden gemeld in het land van oorsprong) met een PCR-test. De test wordt binnen de 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd (het poolen van de volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten) en de dieren zijn gedurende ten minste 7 dagen vóór de datum van de verplaatsing individueel behandeld met een insecticide tegen aanvallen door de vector van het virus (Culicoïden).

Deze versoepeling geldt voor alle gevoelige diersoorten op voorwaarde dat de dieren jonger dan 90 dagen zijn.

Ook voor de grensbeweiding gelden dezelfde regels.

Update FAVV-nieuwsbrief 20/06/2023 over voorwaarden voor aanvoer van gevoelige dieren uit andere lidstaten

Dieren afkomstig van lidstaten die niet vrij zijn van BTV moeten voldoen aan de algemene regels voorzien in de Europese wetgeving. In de praktijk betekent dit meestal vaccinatie en een wachttijd van 60 dagen. Lidstaten kunnen wel toestemming verlenen om BTV-gevoelige dieren, die niet voldoen aan deze algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. Om de handelsstromen niet abrupt te verstoren werd, na overleg met de andere lidstaten, beslist om de versoepelingen die voor 5 juni van toepassing waren, tijdelijk toch nog niet te verstrengen. Er worden uiteraard wel voorwaarden gesteld voor BTV8. Deze versoepelingen zullen na de zomer opnieuw geëvalueerd worden.

Alle info vind je in Procedure 1688869 (voorheen E504) (PDF) - item C. Verplaatsingen vanuit een besmet gebied naar België

Bron: FAVV