Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In 2019 voerde Veepeiler Rund* 68 bedrijfsbezoeken uit voor diergeneeskundige tweedelijnsondersteuning. De problematiek waarvoor men een beroep deed op Veepeiler was zeer uiteenlopend van aard. Mastitis, vruchtbaarheidsproblemen, abnormale uitval bij volwassen dieren en kalversterfte waren de belangrijkste oorzaken van bedrijfsproblemen.


Afgeronde projecten in 2019

  • Biestmanagement op Vlaamse rundveebedrijven

Kalveren worden geboren zonder antistoffen en zijn afhankelijk van de antistoffen die ze opnemen uit de biest. Hoe minder antistoffen ze opnemen, hoe meer risico ze hebben op ziekte en zelfs sterfte. Bovendien leidt onvoldoende opname van biest of antistoffen (failure of passive transfer, afgekort: FPT) tot een verhoogd antibioticagebruik. Daarom blijft een goed biestmanagement een aandachtspunt in het veld. Veepeiler Rund voerde op 87 Vlaamse rundveebedrijven een cross-sectionele studie uit (43 melkvee- en 44 vleesveebedrijven) om de prevalentie van FPT bij kalveren in Vlaanderen te bepalen met het oog op benchmarking. Daarnaast onderzocht Veepeiler of gedragsaspecten en intrinsieke motivatoren van de veehouder en socio-demografische factoren gelinkt konden worden aan de FPT-status.

Conclusie van het onderzoek: bij weinig bedrijven faalde het biestmanagement over de volledige lijn. Echter, bij veel bedrijven hadden één of meerdere kalveren FPT of was er sterke spreiding van de immunoglobulinegehaltes. Een risicoanalyse met factoren op kalfniveau is cruciaal om het biestmanagement gericht te verbeteren.

  • Gebruik van diepstrooiselboxen op Vlaamse melkveebedrijven

Op grotere bedrijven wordt weidegang steeds minder toegepast en speelt de stal een steeds belangrijker rol op het gebied van diergezondheid en melkkwaliteit. Het gebruik van diepstrooiselboxen op melkveebedrijven biedt veel voordelen, bijvoorbeeld in het kader van de langleefbaarheid van de koeien. Toch zijn er nog veel vragen, zoals over het type boxstrooisel dat best gebruikt kan worden. Daarom ging Veepeiler Rund op onderzoek.

Conclusie van het onderzoek: het gebruik van diepstrooiselboxen is in opmars in Vlaanderen. Vooral in nieuwe, grotere stallen wordt hiervoor gekozen en de tevredenheid over het gebruik is groot. Uit de enquêtegegevens en databank van MCC kwam naar voren dat cel- en kiemgetal hier weinig problemen stellen, het coligetal lijkt echter een groter probleem te zijn. Vooral op bedrijven die de combinatie stro/kalkwater en stro of gehakseld stro hanteren, is dit het geval.

  • Detectie van Chlamydia psittaci op melkveebedrijven

Het project onderzocht welke monsters het meest accuraat zijn om de diagnose van Chlamydia psittaci (C. psittaci) op een bedrijf te stellen en welke mogelijkheden er zijn om de status op het vlak van besmetting op te volgen. Daarom voerde Veepeiler Rund een uitgebreide monstername uit op drie bedrijven met volwassen melkvee met ademhalingsklachten en productieverlies, die bovendien in het verleden al positief waren op C. psittaci in broncho-alveolaire spoelingen (BAL). Ook tankmelk en omgevingsmonsters (drinkwater en lucht) werden onderzocht en de veehouders en hun gezinsleden namen vrijwillig deel aan een onderzoek via faryngeale swab of sputum.

Conclusie van het onderzoek: om de diagnose te stellen, worden dieren best bemonsterd via een neusswab kort nadat de symptomen opduiken. Opvolging via de (tank)melk of via monsters vanuit de omgeving is niet aangewezen.

Op de downloadlink vind je ook alle verslagen van de voorgaande jaren.

*: Veepeiler Rund wil de sanitaire situatie in de rundveehouderij actief monitoren door diagnostische ondersteuning te bieden bij specifieke bedrijfsproblemen en door de 'vinger aan de pols te houden' via het verzamelen van epidemiologische gegevens op basis van praktijkgerichte veldproeven. Veepeiler Rund is in het leven geroepen op initiatief van DGZ, Arsia, de faculteit Diergeneeskunde van UGent en de landbouworganisaties.