078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

In het webinar over blauwtong gaf DGZ-dierenarts Eva Van Mael meer info over de ziekte, de situatie op vandaag en de vaccinatie tegen blauwtong. Hiernaast kan je de opname van het webinar (her)bekijken, hieronder vind je de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar werden gesteld.

Antwoorden op vragen tijdens het webinar

 • Is er een specifieke volgorde voor het vaccineren van de dieren, eventueel eerst de oudere dieren vaccineren of eerst lammeren/jongvee?

Die keuze ligt bij de veehouder zelf, om te bepalen welke dieren je als eerste wil beschermen. Een specifieke volgorde is er niet, sowieso is het aangeraden om alle dieren te vaccineren.

 • Is het geweten hoe lang de bescherming na vaccinatie aanhoudt?

Die info is nog niet volledig, maar op basis van wat we weten over de andere blauwtongvaccins, gaan we uit van een jaar.

 • Is het aanbevolen de vaccinatie jaarlijks te herhalen?

Aangezien er nog geen jaar verstreken is, kunnen we nog geen sluitend antwoord geven over vaccinatie tegen serotype 3. Maar naar analogie met de vaccins tegen de andere stereotypes gaan we daar wel van uit.

 • Is de dosering voor geiten en alpaca's dezelfde als voor schapen?

We verwachten dat die info over dosering voor geiten en alpaca’s naar de toekomst toe zal aangevuld worden in de bijsluiters van de vaccins. Een deelnemer aan het webinar gaf aan dat in Nederland voor geiten kennelijk dezelfde dosering wordt gebruikt als die voor schapen.

 • Kan de veehouder zelf vaccineren?

Dat kan wanneer de veehouder een contract afsluit met een dierenarts voor bedrijfsbegeleiding. De dierenarts die het vaccin achterlaat bij de veehouder zal de nodige informatie en instructies meegeven. De dierenarts moet wel steeds de vaccinaties melden in Sanitel.

 • Is het ook aangeraden om tegen andere serotypes, en dan meer bepaald serotype 8 te vaccineren?

Vandaag heeft vaccinatie tegen het serotype 3 absoluut prioriteit, maar iemand die echt op zeker wil spelen en zijn dieren volledig wil beschermen, kan uiteraard ook tegen het serotype 8 vaccineren. Serotype 8 circuleert nog steeds in Frankrijk, gaan voorspellen hoe dit serotype zal evolueren is onmogelijk.

 • Kan het kwaad om het vaccin Sevazul BTV 4-8 op hetzelfde moment toe te dienen met Sevazul BTV 3?

Er zijn nog geen studies uitgevoerd over het combineren van vaccin tegen serotype 8 met vaccin tegen serotype 3, waardoor we hierover geen aanbeveling kunnen geven. Belangrijk is om er rekening mee te houden dat je het immuunsysteem de kans moet geven om op het vaccin te reageren, en Sevazul BTV 4-8 is een combinatievaccin dat al gericht is op twee serotypes.

 • Wordt er een effect van de vaccinatie verwacht op de vruchtbaarheid bij ooi en ram? Zijn er in Nederland al veel bijwerkingen gemeld van de vaccinatie?

Voor zover we op dit moment weten, zijn er in Nederland heel weinig bijwerkingen gemeld, dus wat dat betreft kunnen we geruststellen. Ook over het effect op vruchtbaarheid zijn er momenteel geen indicaties om daarvan uit te gaan. Ook bij de vaccins tegen de andere serotypes hebben we daar geen weet van. Die informatie die heb ik zelf niet volledig in beeld, dus met 100% zekerheid kan ik daar ook geen antwoord op geven. Tijdens het webinar werd aangegeven dat er in Nederland al enkele bijwerkingen bij geiten gemeld werden. In België hebben we daar nog geen zicht op.

 • Is er zicht op wat het ziektebeeld is of eventueel de mortaliteit van de nieuwe gevallen in Nederland?  

Er zijn voorlopig maar twee gevallen, met een gelijkaardig ziektebeeld als vorig jaar. Info over mortaliteit tijdens de uitbraak in het najaar is terug te vinden op de website van de gezondheidsdienst voor dieren: www.gddiergezondheid.nl/nl/Actueel/Dossiers/Blauwtong.

 • Waarom geen verplichte vaccinatie?

Die beslissing werd genomen op de werkgroep blauwtong, met input van en in aanwezigheid van afgevaardigden uit de sector.

 • Hoeveel dieren zijn er reeds gevaccineerd tegen serotype 3?

Op basis van de cijfers die op het moment van het webinar beschikbaar zijn in Sanitel (de vaccins die daar geregistreerd werden) zijn het er in totaal ruim 40.000, dat is rundvee, schapen en geiten bij elkaar. Maar dit kan dus een onderschatting zijn van de reële situatie, omdat mogelijk nog niet alle vaccins geregistreerd zijn.