078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

DGZ ondertekende zowel het AB convenant 2016-2020 als het nieuwe convenant 2021-2024. Samen met de veehouders, de bedrijfsdierenartsen, de betrokken overheden, AMCRA en haar leden engageren DGZ en MCC zich om in het nieuwe nationaal actieplan Visie 2024 blijvende inspanningen te leveren voor een verminderd antibioticagebruik.

Een greep uit onze actiepunten:

  • Met AB Coaching® begeleiden we de veehouderijen en de sector als geheel en coachen we naar een betere bioveiligheid, een effectievere beheersing van ziekteproblemen door vroege detectie van signalen, en een meer verantwoord en duurzaam antibioticagebruik, vanuit de invalshoek ‘beter voorkomen dan genezen’. Door gebruik te maken van FarmFit kan ook de AB Coaching® op een digitale, mobiele, uniforme en uiterst efficiënte manier gebeuren, met een minimum aan administratie. Hiermee ondersteunt DGZ veehouder en dierenarts om te streven naar een optimale veehouderij met gezonde dieren én goede economische resultaten. En tegelijk geven we ook invulling aan de doelstelling ‘Ieder bedrijf een plan’ binnen het convenant. Dat die coaching tot succes leidt, kon je lezen in het verhaal van de eigenaar van een Oost-Vlaams vermeerderingsbedrijf.
  • Binnen de pluimveesector is Salmonella Infantis de laatste jaren wereldwijd aan een hardnekkige opmars bezig met veel productterugroepingen en dus economische verliezen als gevolg. ILVO en DGZ hebben de handen in mekaar geslagen om oplossingen te zoeken voor braadkuikenbedrijven die te kampen hebben met deze bacterie die moeilijk te bestrijden is. Om dit te kunnen doen, is er nood aan meer onderbouwde wetenschappelijke kennis . Daarom zullen we tijdens dit SALMINF project een selectie van Belgische Infantis isolaten karakteriseren betreffende antibioticaresistentie, gevoeligheid voor biociden en biofilmvormend vermogen. Braadkuikenbedrijven kunnen trouwens nog steeds inschrijven voor dit project, neem hiervoor contact met onze pluimveedierenarts Joke Van Raemdonck: joke.vanraemdonck@dgz.be of 0487 68 13 27.
  • Samen met de Faculteit Diergeneeskunde UGent, mede-uitvoerder van het VLAIO PneumoNEE project, konden we dit jaar tevreden terugblikken op de eerste fase van het project, meer bepaald de toepassing van de snelscan longecho op Vlaamse rundveebedrijven. Maar liefst bijna 40 Vlaamse dierenartsen behaalden hun longecho-certificaat, waardoor nog meer veehouders dagelijks gebruik kunnen maken van deze techniek om zo de kalvergezondheid te verbeteren en daarmee het antibioticagebruik te laten dalen.
  • DGZ neemt deel aan het ROADMAP project, dat zich o.a. richt op de gezondheid en het management van de biggen in de biggenafdeling. Dankzij het enthousiasme en de nauwe betrokkenheid van de vele stakeholders, veehouders en dierenartsen die zich engageerden voor het project, zijn we in de afgelopen 2 jaar tot voorstellen gekomen voor een aantal concrete acties die de sector kunnen helpen om nog meer verantwoord om te gaan met antibioticagebruik. Meer nog: we passen die acties ook met succes toe in de praktijk. Zo lanceerden we in september een oproep naar varkenshouders die geconfronteerd worden met een hoog antibioticagebruik bij de gespeende biggen en die samen met hun dierenarts een coach willen inschakelen om zich binnen dit project te laten begeleiden naar een meer verantwoord gebruik.
  • Jaarlijks rapporteren de laboratoria van DGZ en MCC de resultaten van antibiogrammen. Dierenartsen kunnen deze resultaten consulteren als de opmaak van een bedrijfsspecifiek antibiogram niet mogelijk is.
  • FarmFit, dé bedrijfsmonitorings-app die DGZ vorig jaar ontwikkelde voor dierenartsen en veehouders kent ondertussen al een hele schare enthousiaste gebruikers. De applicatie past volledig binnen onze missie van preventieve gezondheidszorg, waarin we dierenarts en veehouder willen ondersteunen om samen te werken aan een optimale bedrijfsgezondheid. FarmFit stimuleert de interactie tussen de dierenarts en zijn klanten, waarbij ze op basis van hun gezamenlijke observaties en visie op het bedrijf concrete actiepunten vastleggen in de app, gericht naar ziektepreventie en verantwoord en duurzaam antibioticagebruik. De follow-up van deze actiepunten kan dankzij FarmFit op een heel overzichtelijke en eenvoudige manier verlopen.

 

Lees meer:

Persbericht FAVV (18/11/2022): FAVV - Persbericht: Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren!

Persbericht AMCRA (18/11/2022): Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren!

 

 

Het antibioticumreductieplan gepubliceerd door AMCRA, de ‘Visie 2024’, voorziet nieuwe reductiedoelstellingen voor de dierlijke sector. Deze zijn ook opgenomen in het nieuwe ‘Antibioticumconvenant 2021-2024’, met engagementen van de sectoren en de overheid.

Het “Convenant tussen de federale overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” voor de periode 2021-2024 werd ondertekend door de federale overheid, vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid en van Landbouw, en door de verschillende sectororganisaties pharma.be, ABS, BFA, Boerenbond, FWA, de sectororganisaties (Landsbond Pluimvee en VEPEK), de dierenartsenverenigingen UPV, VeDa en SAVAB-Flanders, de gewestelijke raden van de Orde der Dierenartsen (NGROD en CRFOMV), de diergezondheidsorganisaties DGZ en ARSIA, de lastenboekbeheerders Belbeef, Belplume, Belpork, BVK vzw, Codiplan, MilkBE, AB Register en AMCRA. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten van het Antibioticumconvenant kan worden geconsulteerd in de publieke rapporten, beschikbaar op de websites van www.amcra.be en www.favv.be.