078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
DGZ maakt voor de dierenartsen per kwartaal prestatielijsten op. De dierenartsen ontvangen die via e-mail (tweemaal een ontwerp en vervolgens de definitieve prestatielijst).

Via de functie 'facturatie prestaties' in DGZ Online kunnen de dierenartsen vervolgens de factuurgegevens die gelinkt zijn aan deze prestaties registreren. Daarna betaalt de FOD Volksgezondheid deze prestaties uit.

 

Veelgestelde vragen over prestatielijsten en facturatie van prestaties

Hoe kan ik de geleverde prestaties factureren aan de overheid?

Elk kwartaal krijgen de dierenartsen een e-mail van DGZ met de definitieve prestatielijsten voor elk vergoedingsbudget (BRU: Brucellose Runderen, AUJ: Aujeszky varkens, BEZ: Bezoekrapporten varkens ….). 

Zodra je deze definitieve prestatielijsten ontvangen hebt, kan je op basis hiervan per vergoedingsbudget (BRU, AUJ, ...) een factuur opmaken voor de ‘conforme prestaties’, d.w.z. de prestaties die volgens de definitieve prestatielijst voldoen aan alle vergoedingscriteria.

Voor elk vergoedingsbudget maak je een afzonderlijke factuur, met enkel de gegevens voor het betrokken kwartaal. 

>  Vertegenwoordig je een Belgische onderneming met 6% btw-tarief?

Je bezorgt de factuurgegevens digitaal aan de betrokken overheid via DGZ Online. In de handleiding prestatielijsten lees je hoe je dit kunt doen. 

>  Vertegenwoordig je een instelling met afwijkend btw-tarief of een buitenlandse onderneming?

Buitenlandse ondernemingen of instellingen met afwijkend btw-tarief (d.w.z. verschillend van 6%) sturen de facturen en vergoedingsstaten samen met de bijbehorende prestatielijsten per post naar de LCE voor controle. De LCE bezorgt de goedgekeurde facturen aan de dienst die instaat voor de uitbetaling. 

Hoe kan ik foute of onvolledige gegevens op prestatielijsten laten rechtzetten?

Elk kwartaal ontvangen de dierenartsen tweemaal een e-mail van DGZ met een ontwerp van de prestatielijsten:

  • Ontwerp 1: in de laatste week van de eerste maand volgend op het kwartaaleinde
  • Ontwerp 2: ongeveer halfweg de tweede  maand volgend op het kwartaaleinde

Het is belangrijk om deze ontwerpen goed na te kijken en tijdig een rechtzetting aan te vragen indien nodig.

  • Wens je de dossiergegevens te corrigeren? Neem dan contact op met de helpdesk van DGZ (helpdesk@dgz.be of tel. op tel. 078 05 05 23). 
  • Wens je de registratie van schriftelijke overeenkomsten (vervangende) bedrijfsdierenarts (Sanitel) aan te passen? Neem dan contact op met de LCE van het FAVV.
  • Indien het aanpassingen betreft van een laboratoriumdossier dien je contact op te nemen met het betrokken labo.

De definitieve prestatielijst ontvang je via e-mail in de eerste week van de derde maand volgend op het kwartaaleinde. Op dat moment kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden aan de prestatielijsten.

Hoe kan ik inloggen op DGZ Online?

Wanneer je de module 'Facturatie prestaties' wil gebruiken log je in op DGZ Online met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde paswoord als wanneer je laboratoriumverslagen wil raadplegen.

Indien dit niet lukt, kan je contact opnemen met de helpdesk van DGZ, e-mail helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23.

Ik zie mijn prestatielijsten niet in DGZ Online. Hoe kan ik dit oplossen?

Om je prestaties te kunnen opzoeken en verwerken, log je in op DGZ Online met je gebruikersnaam en paswoord (dit zijn dezelfde gegevens als deze die je gebruikt voor het raadplegen van de laboverslagen).

Rechts bovenaan zie je de naam van de ingelogde gebruiker. Let erop dat je je persoonlijke logingegevens gebruikt en niet deze van je collega. 

Indien echter de prestaties zijn geleverd door de DAP, moet je inloggen met de userid van de DAP.

Indien je logingegevens hebt uitgewisseld met een collega waarmee je samenwerkt, raden we je ook aan om je paswoord te wijzigen.

Opmerking:
Mogelijk maak je voor de applicatie ‘Laboverslagen’ deel uit van een groep zodat je ook de laboverslagen van je collega’s van de groep kunt raadplegen. Deze groep is niet van toepassing op de nieuwe applicatie ‘Facturatie prestaties’.

Waarom zijn de prestaties rundertuberculose niet vermeld op de reguliere prestatielijst?

De prestaties uitgevoerd voor rundertuberculose monstername van serum en/of volbloed (heparine) worden nog niet vermeld op de reguliere prestatielijsten. Je zult hiervoor per semester een aparte prestatielijst ontvangen.

Moet ik mijn facturen nog opsturen met de post naar de LCE?

De verwerking van de gegevens van je facturen gebeurt elektronisch via DGZ Online. De overheid (FOD Volksgezondheid) betaalt uit op basis van de gegevens die het langs deze weg ontvangt.

Je hoeft noch de fysieke factuur, noch de vergoedingsstaat, noch de prestatielijst te sturen naar de LCE. 

Enkel de facturen waarvan de gegevens niet via DGZ Online verzonden kunnen worden, stuur je met de post naar je LCE. Deze facturen moeten vergezeld zijn van een vergoedingsstaat en de betrokken prestatielijst.

Het gaat hier om volgende facturen:

  1. facturen van buitenlandse ondernemingen, (zie vraag 'Hoe kan ik de geleverde prestaties factureren aan de overheid?')
  2. facturen met afwijkend btw-tarief (zie vraag 'Hoe kan ik de geleverde prestaties factureren aan de overheid?')
  3. facturen van geregulariseerde niet-conforme prestaties. (zie veelgestelde vraag 'Hoe betwist ik een prestatie waarvoor er geen vergoeding voorzien is op mijn definitieve prestatielijst?')

Hoe betwist ik een prestatie waarvoor er geen vergoeding voorzien is op mijn definitieve prestatielijst?

Prestaties die niet vermeld staan op de prestatielijst of waarvoor er op de prestatielijst geen vergoeding is voorzien zijn niet-conforme prestaties. Dit betekent dat ze niet voldoen aan één of meer van de vergoedingscriteria. 

In geval van betwisting kun je contact opnemen met de LCE. De LCE is bevoegd om te oordelen of de betrokken prestatie bijkomend gefactureerd mag worden of niet.

Wanneer deze prestaties toch gefactureerd mogen worden, dient er een afzonderlijke factuur van ‘geregulariseerde prestaties’ opgemaakt te worden. 

Deze factuur met vergoedingsstaat bezorg je samen met de bijbehorende definitieve prestatielijst en eventueel bijkomende documentatie, met de post naar de LCE. De LCE bezorgt de goedgekeurde facturen aan de dienst die instaat voor de uitbetaling.

Wat kan ik doen als de applicatie ‘Facturatie prestaties’ mijn btw-nummer niet aanvaardt?

Enkel btw-nummers die gekend zijn in de databank van het FAVV (BOOD) worden aanvaard. Hebt je hierover vragen, neem dan contact op met het FAVV (info: www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp of je LCE.

Buitenlandse ondernemingen kunnen hun facturatiegegevens niet via elektronische weg overbrengen. Meer info hierover vind je in de vraag 'Hoe kan ik de geleverde prestaties factureren aan de overheid?'.

De gegevens van mijn onderneming in de applicatie kloppen niet (meer). Hoe kan ik dit rechtzetten?

Wanneer je de gegevens van je onderneming wenst aan te passen, dan kan je contact opnemen met de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen):

KBO – ondernemingsloket:  https://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/
Contact center 0800 120 33
Helpdesk 02 277 64 00
Email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Waarom vult de applicatie niet zelf een factuurnummer en -datum in?

De applicatie is een elektronisch verzendsysteem van gegevens van een factuur van een dierenarts aan de betrokken overheid. De applicatie is geen facturatiesysteem op zich.

De dierenarts maakt dus zelf de factuur (zoals andere facturen) via zijn eigen gangbaar systeem en neemt in het registratiescherm van de applicatie de gevraagde gegevens over voor elektronische verzending naar de overheid. Factuurnummer en -datum zijn dus deze van je eigen facturatiesysteem.

Met deze werkwijze beogen we een eenvoudige, efficiënte en snelle flow van facturatiegegevens met een vlotte en correcte uitbetaling als resultaat.

Waar kan ik terecht met vragen over de uitbetaling van mijn prestaties?

Heb je vragen over de uitbetaling van je facturen voor de officiële prestaties die je als dierenarts geleverd hebt, stuur dan een e-mail naar de FOD Volksgezondheid apf.vetserv@health.belgium.be.