Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
De FOD Volksgezondheid voorziet een vergoeding voor volgende prestaties van dierenartsen:

 1. Bezoekrapporten varkens: viermaandelijkse bedrijfsbezoeken in het kader van de epidemiologische bewaking van de varkensstapel.
 2. Aujeszky varkens: bloedafnamen in het kader van de aujeszkybestrijding bij varkens.
 3. Afrikaanse varkenspest: bloedmonsters genomen in het kader van verhoogde waakzaamheid varkenspest. 
  (Opmerking: bloedafnamen Aujeszky, die ook onderzocht worden op Afrikaanse varkenspest in het kader van actieve monitoring, komen niet in aanmerking voor deze vergoeding).
 4. Blauwtong runderen: bedrijfsbezoeken en bloedafnamen in het kader van de blauwtongbestrijding bij runderen.
 5. Brucellose runderen: bedrijfsbezoeken en bloedafnamen in het kader van de brucellosebestrijding bij runderen.
 6. Tuberculose runderen: bedrijfsbezoeken en tuberculinaties in het kader van de tuberculosebestrijding bij runderen.

De tarieven worden in de regel jaarlijks op 1 oktober geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

DGZ maakt per kwartaal, en per dierenarts en budget, een prestatielijst op. Dit gebeurt op basis van de volgende dossiers:

 • bezoekrapporten varkens (Veeportaal);
 • laboratoriumdossiers;
 • tuberculinatiedossiers (ontvangen tuberculinatie meldingsformulieren).

Per kwartaal ontvangt de dierenarts per e-mail tweemaal een ontwerp, en vervolgens de definitieve prestatielijsten:

 • Ontwerp 1 ontvang je op het einde van de eerste maand volgend op het kwartaaleinde.
 • Ontwerp 2 ontvang je halfweg de tweede maand volgend op het kwartaaleinde.
  Tot en met de tweede maand volgend op het kwartaaleinde kan je rechtzettingen en aanvullingen laten uitvoeren in de betrokken dossiers (neem contact op met de helpdesk van DGZ: tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be).
 • De definitieve prestatielijsten worden opgemaakt, naar de dierenartsen gemaild en ter facturatie aan de FOD aangeboden via DGZ Online in het begin van de derde maand volgend op het kwartaaleinde. Er kunnen dan geen wijzigingen meer aangebracht worden.
   

Kwartaal

Timing

1 (1/jan – 31/ma)

Verzending ontwerp 1: 

eind april

Verzending ontwerp 2:

halfweg mei

Verzending definitieve:

begin juni

Administratieve controle/correctie dossiers:

mei

Facturatie:

juni

2 (1/apr – 30/jun)

Verzending ontwerp 1: 

eind juli

Verzending ontwerp 2:

halfweg augustus

Verzending definitieve:

begin september

Administratieve controle/correctie dossiers:

augustus

Facturatie:

september

3 (1/jul – 30/sep)

Verzending ontwerp 1: 

eind oktober

Verzending ontwerp 2:

halfweg november

Verzending definitieve:

begin december

Administratieve controle/correctie dossiers:

november

Facturatie:

december

4 (1/okt – 31/dec)

Verzending ontwerp 1: 

eind januari

Verzending ontwerp 2:

halfweg februari

Verzending definitieve:

begin maart

Administratieve controle/correctie dossiers:

februari

Facturatie:

maart

 

De geleverde prestaties worden getoetst aan de vergoedingscriteria:

ALGEMEEN:
Er is een vergoeding voorzien voor prestaties uitgevoerd op een actief veebeslag door de officiële (plaatsvervangende) bedrijfsdierenarts. DGZ baseert zich hiervoor op de contracten geregistreerd in Sanitel. Het FAVV beheert en registreert de contracten. Neem voor aanpassingen contact met de LCE van de provincie van het veebeslag.

BEZOEKRAPPORTEN VARKENS:
Er is een vergoeding voorzien voor een bedrijfsbezoek wanneer er minstens 30 dagen verstreken zijn sinds het vorige bezoek op dat beslag, met een maximum van één bezoek per kwartaal en drie bezoeken per kalenderjaar.

STAALNAMEN:
Staalnamen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • De monsters zijn eenduidig en correct geïdentificeerd afgeleverd aan het laboratorium (met vermelding van Sanitel-oormerknummer).
 • De monsters zijn afgeleverd aan het laboratorium binnen de 7 kalenderdagen na staalname.
  Indien je monsters laat ophalen door de ophaaldienst van DGZ houd dan rekening met de planning van de ophalingen. 
 • De monsters moeten van voldoende kwaliteit zijn voor onderzoek. Wanneer geen enkel van de monsters onderzocht kan worden, komt het bedrijfsbezoek NIET in aanmerking voor vergoeding.

Staalnamen in het kader van een campagneopdracht kunnen in aanmerking komen voor vergoeding wanneer ze tijdig zijn uitgevoerd zoals vastgelegd in de procedure van de betrokken campagne. Per campagneopdracht kan maximaal één vergoeding voorzien worden voor een bedrijfsbezoek.

In het geval van een verwerping bij een koe is eveneens een vergoeding voorzien. Voorwaarde hiervoor is dat er een volledig abortusonderzoek wordt uitgevoerd, d.w.z. een serologisch onderzoek op een bloedstaal van de koe en een bacteriologisch onderzoek van de verworpen vrucht (foetus of nageboorte) of, in geval deze niet beschikbaar is, een vaginale swab van de koe. Per case komt maximaal één bedrijfsbezoek in aanmerking voor vergoeding (indien de bemonsteringen in de tijd gescheiden zijn, moet de bloedname binnen de 14 kalenderdagen na de bemonstering voor het bacteriologisch onderzoek uitgevoerd zijn).

AUJESZKY OPVOLGINGSTESTEN:

 • Het bemonsteringsinterval tussen twee opvolgingstesten:
  Staalnamen komen in de regel in aanmerking voor vergoeding wanneer een bemonsteringsinterval van 315 tot 413 dagen (12m +-1½m) wordt gerespecteerd. Hierop bestaat een uitzondering voor beslagen met buitenbeloop en beslagen die  (op)fokvarkens verhandelen. Hiervoor geldt een bemonsteringsinterval van 105 tot 140 dagen (4m +-½m). Duid dit aan op het Aanvraagformulier aujeszky opvolgingstest zodat het laboratorium hier rekening mee kan houden bij de registratie van het dossier.

 • Afwijkende opvolgingstesten:
  Het is mogelijk dat in opdracht van de LCE een opvolgingstest vervroegd wordt uitgevoerd of dat een groter aantal stalen moet afgenomen worden. In dat geval gelden de normale criteria niet. Voeg de schriftelijke opdracht van de LCE toe aan het aanvraagformulier zodat het laboratorium hier rekening mee kan houden bij de registratie van het dossier!

TUBERCULINATIES:
Tuberculinaties komen in aanmerking voor vergoeding wanneer ze tijdig afgelezen en aan DGZ gemeld worden:

 • De reacties moeten afgelezen worden 72 uur na de tuberculinatie.
 • Tuberculinaties in het kader van een campagneopdracht kunnen in aanmerking komen voor vergoeding wanneer tijdig uitgevoerd zoals vastgelegd in de procedure van de betrokken campagne. Per campagneopdracht kan maximaal één vergoeding voorzien worden voor een bedrijfsbezoek.

Bij positieve of twijfelachtige reacties is er een meldingsplicht. De dierenarts moet deze gevallen steeds onmiddellijk na aflezing melden rechtstreeks aan de LCE.