078 05 05 23

Bijhouden van een bedrijfsregister

Je houdt een bedrijfsregister bij op weekbasis. Binnen de drie dagen na het einde van elke week vul je dit register aan met volgende gegevens:

 • Deel IN:
  • Aanvoer van konijnen:
   datum, aantal, categorie (fok- en gebruik-, of slachtdieren)
  • Aantal gespeende konijnen
 • Deel UIT:
  • Afvoer van konijnen:
   datum, aantal, categorie (fok- & gebruik- of slachtdieren)
  • Aantal gestorven konijnen

De manier waarop je het register bijhoudt is niet bij wet bepaald. Dit mag een papieren register zijn of je mag het digitaal bijhouden. 

Je bewaart bij het register ook de verplaatsingsdocumenten (voor binnenlandse transporten) en/of certificaten (voor import/export). Alle gegevens van aan- of afgevoerde konijnen op het register stemmen overeen met deze van de verplaatsingsdocumenten en/of certificaten.

Je register en verplaatsingsdocumenten en/of certificaten bewaar je gedurende vijf jaar.

Voedselketeninformatie (VKI)

Bij afvoer van konijnen naar het slachthuis, bezorg je als veehouder de voedselketeninformatie (VKI) 24 uur op voorhand aan het slachthuis. Deze VKI-gegevens hebben o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen, etc., en worden door de veehouder bijgehouden bij het bedrijfsregister. (Meer info over het gebruik en de administratie van diergeneesmiddelen: zie website FAVV.)

De VKI maak je over via Veeportaal of via het modelformulier op de website van het FAVV.

Import of export van dieren

Bij elke import of export van dieren neem je vooraf contact op met de LCE van je provincie. Zij informeren je over de te volgen stappen, eventueel verplichte labo-onderzoeken …

Je vult je bedrijfsregister aan met deze gegevens. De gezondheidscertificaten bewaar je bij je bedrijfsregister.

Binnen de 7 dagen registreer je de gegevens ook in Sanitel indien een buitenlandse vervoerder het vervoer deed. Dit gebeurt via Veeportaal (zie handleiding ‘Registratie losbeweging bij invoer of laadbeweging bij uitvoer pluimvee en konijnen’ op de webpagina Handleidingen Veeportaal). Als je daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maak je een verplaatsingsdocument op, dat je aan DGZ bezorgt.

Wanneer een Belgische vervoerder het vervoer deed, is het zijn verantwoordelijkheid om dit te registreren via Veeportaal.