078 05 05 23


Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, betaal je jaarlijks een retributie aan DGZ, een bijdrage aan het Sanitair Fonds en/of de heffing van het FAVV.


Jaarlijkse retributie (DGZ)


Wie?
Elke geregistreerde houder van schapen en/of geiten met een actief beslagnummer op 1 januari betaalt een jaarlijkse retributie aan DGZ.

Hoeveel? zie onze tarievenlijst

Waarom? DGZ voert enkele bij wet vastgelegde taken uit voor de identificatie en registratie van schapen en geiten. Zo beheren we o.a. de beslaggegevens en organiseren we de 15/12-telling. De jaarlijkse retributie dekt de kosten die voortvloeien uit deze taken.

Tip: Je betaalt deze retributie ook als er geen dieren meer aanwezig zijn op je beslag, maar je beslagnummer nog steeds actief staat. Denk er dus aan om je beslag stop te zetten als je geen dieren meer wenst te houden.  
  

Bijdrage Sanitair Fonds (FOD Volksgezondheid)


Wie?
Elke geregistreerde houder van schapen, geiten of herten met meer dan vijf* vrouwelijke dieren ouder dan zes maanden op het moment van de 15/12-telling betaalt deze bijdrage.

Hoeveel? €15 per beslag + €0,30 per vrouwelijk dier ouder dan zes maanden op het moment van de 15/12-telling.

Waarom? Zie https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondheid/begrotingsfonds-dieren

* samengeteld over de verschillende diersoorten heen
  

Heffing FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)


Wie?
Elke geregistreerde houder van schapen, geiten of herten met meer dan tien* vrouwelijke dieren ouder dan zes maanden op het moment van de 15/12-telling betaalt deze heffing.

Hoeveel? Deze heffing varieert tussen ongeveer €50 en €200 (wordt jaarlijks geïndexeerd en werkt via een bonus-malussysteem).

Waarom? Zie https://favv-afsca.be/nl/over-het-favv/financiering/heffing 

* samengeteld over de verschillende diersoorten heen