Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Grondige reiniging en ontsmetting van een pluimveestal tijdens de leegstand zijn onmisbaar bij de bestrijding van Salmonella. Ook een hittebehandeling van de stal kan een succesvolle ontsmettingsmethode zijn.

Om het reinigings- en ontsmettingsprotocol te optimaliseren, kunnen veehouders een beroep doen op coaching door DGZ in samenspraak met hun bedrijfsdierenarts. Het Sanitair Fonds zorgt voor  financiële ondersteuning.

Wil je de reiniging en ontsmetting optimaliseren en zo Salmonella onder controle krijgen op uw bedrijf. Contacteer DGZ via 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.

Hoe verloopt de coaching?

1. Doe een visuele scoring en breng de bioveiligheid in kaart

Nadat de stal volgens het gebruikelijke protocol van de pluimveehouder werd gereinigd, volgt een eerste bedrijfsbezoek door een dierenarts van DGZ. Deze bekijkt samen met de veehouder en de bedrijfsdierenarts het resultaat van de reiniging. Verschillende plaatsen in de stal worden beoordeeld op visuele reinheid en krijgen een score. Tijdens dit bedrijfsbezoek wordt aan de hand van een enquête ook de bioveiligheid op het bedrijf in kaart gebracht.

2. Stal proper? Dan pas ontsmetten!

Als alle stalonderdelen visueel rein zijn, kan gestart worden met de ontsmetting van de stal. Ontsmetten kan met commercieel verkrijgbare ontsmettingsproducten maar ook door een bijkomende hitteontsmetting van de stal. Kies je voor een hittebehandeling, dan is voor de kosten van deze behandeling een financiële tussenkomst door het Sanitair Fonds mogelijk.

3. Bacteriologisch onderzoek

Na ontsmetting bemonstert DGZ de stal uitgebreid met sponsswabs op 24 vooraf gedefinieerde plaatsen, naast de wettelijk verplichte swabcontrole.

Bij bemonstering van een vleeskippenstal wordt de stal opgedeeld in twee gelijke delen en worden twaalf plaatsen per stalhelft bemonsterd. In leghennen- en fokpluimveestallen worden twaalf sponsswabs genomen in de stal en twaalf in het eierlokaal.

Op elke sponsswab gebeuren drie bacteriologische onderzoeken. Het totaal aeroob kiemgetal brengt in beeld hoeveel omgevingskiemen nog aanwezig zijn ondanks reiniging en ontsmetting. Daarnaast wordt het aantal enterococcen geteld, wat een indicatie geeft van verontreiniging met mest. Tot slot wordt elke swab onderzocht op Salmonella. Bij een positief resultaat wordt het salmonellatype bepaald.

4. Plan van aanpak

Op de gecoachte bedrijven wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van al de verzamelde informatie. Dit plan geeft een overzicht van de kritische punten op het bedrijf, geïllustreerd met foto’s. Het toont de resultaten van de bioveiligheidsenquête en bevat adviezen aangevuld met een bedrijfsspecifiek protocol voor reiniging en ontsmetting.

Dit protocol wordt besproken met veehouder en dierenarts en kan met wederzijds goedvinden aangepast worden. Met dit plan van aanpak kan de bedrijfsdierenarts de veehouder verder begeleiden.

Wie komt in aanmerking voor financiële ondersteuning door het Sanitair Fonds?

Bij het optimaliseren van het reinigings- en ontsmettingsprotocol kan een veehouder voor het bacteriologisch onderzoek en de hitteontsmetting genieten van een tussenkomst van 75% van de kosten door het Sanitair Fonds als de pluimveestal voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • De veehouder of bedrijfsdierenarts neemt voor de start van het traject contact op met DGZ via 078 050523 of helpdesk@dgz.be
  • De pluimveestal is – afhankelijk van het salmonella-serotype – één of twee opeenvolgende rondes salmonella-positief (zie onderstaande tabel).
  • Alle stappen van het coachingsprotocol worden strikt gevolgd. Hou er rekening mee dat dit tijd vraagt en er daarom een voldoende lange leegstand voorzien dient te worden.
  • De eventuele hitteontsmetting wordt uitgevoerd door een pluimveeservicebedrijf dat GSP of Goede Service Praktijken Pluimvee of gelijkwaardig erkend is.

De totale kostprijs van het bacteriologisch onderzoek is afhankelijk van het aantal salmonella-positieve monsters maar ligt gemiddeld rond 1.600 euro (excl. BTW) per stal. Dankzij tussenkomst van 75% van dit bedrag door het Sanitair Fonds blijft de kost voor de veehouder beperkt tot ongeveer 400 euro per stal.

Ook voor de kosten van de hitteontsmetting komt het Sanitair Fonds tussen voor 75% van de kosten met een maximum van 7.500 euro. Belangrijk is om eerst de gevoelige stalonderdelen die mogelijks schade ondervinden door de hittebehandeling in beeld te brengen. Maak ook duidelijke afspraken met de firma die deze behandeling zal uitvoeren.

Klik hier om de Tabel uit te vouwen: Voorwaarden om deel te nemen aan het project

 Ziekteverwekker 

 Pluimveecategorie 

Aantal  opeenvolgende  rondes

Salmonella Gallinarum

Alle

1

Salmonella Pulorum

Alle

1

Salmonella Arizonae

Alle

1

Salmonella Enteritidis

Fokpluimvee

1

Gebruik-leg

2

Gebruik-vlees

2

Salmonella Typhimurium

Fokpluimvee

1

Gebruik-leg

2

Gebruik-vlees

2

Salmonella Java Paratyphi B var Java

Fokpluimvee

1

Gebruik-leg

2

Gebruik-vlees

2

Salmonella Hadar

Fokpluimvee

1

Salmonella Infantis

Fokpluimvee

1

Gebruik-leg

2

Gebruik-vlees

2

Salmonella Virchow

Fokpluimvee

1