078 05 05 23

Wettelijke bestrijding van Salmonella

Bij pluimvee wordt Salmonella wettelijk bestreden.

Om de salmonellastatus van de bedrijven in beeld te brengen, voorziet de wetgeving verplichte bemonsteringen voor verschillende types van pluimvee.

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees

Zowel braadkippen als vleeskalkoenen worden onderzocht op de aanwezigheid van zoönotische Salmonella’s. Hierbij worden bij opzet 20 inlegvellen per levering per vrachtwagen bemonsterd. 3 weken voor slachten wordt de toom nogmaals bemonsterd met 2 paar overschoenen. Bij vleeskuikens of kalkoenen die respectievelijk langer gehouden worden dan 81 of 100 dagen, of vleeskuikens en kalkoenen die gehouden worden onder de biologische houderij, mag de laatste monstername 6 weken voor slachtdatum gebeuren.

> Lees meer in de omzendbrief van het FAVV

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen

De aanwezigheid van Salmonella in een beslag met legpluimvee wordt op volgende tijdstippen in de productieronde gecontroleerd: de dieren worden bemonsterd als eendagskuiken, 2 weken voor overplaatsing naar de legeenheid, op 24 weken en vervolgens elke 15 weken tot het einde van de productieronde. 

Bij eendagskuikens worden 20 inlegvellen bemonsterd. Op latere leeftijd wordt de bemonstering uitgevoerd met behulp van 2 paar overschoenen (indien niet-kooihuisvestiging) of 2 mengmestmonsters (bij kooihuisvestiging).

> Lees meer in de omzendbrief van het FAVV

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij fokpluimvee

Fokpluimvee wordt onderzocht op de aanwezigheid van Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow en Salmonella Paratyphi B var. Java.

Bij eendagskuikens worden 20 inlegvellen zowel bij hennen als hanen bemonsterd. Vervolgens worden de dieren bemonsterd op 4 weken, 2 weken voor overplaatsing, op 22 weken en vervolgens elke 2 weken inclusief ruiperiode.

Terwijl bij eendagskuikens inlegvellen worden bemonsterd, gebeurt de bemonstering op latere leeftijd aan de hand van 5 paar overschoentjes (niet-kooihuisvestiging) of 2 mengmestmonsters (kooihuisvestiging).

Bij bijplaatsen van hanen dient er een ingangscontrole te gebeuren. Per hok van herkomst wordt er tweemaal een mengmeststaal bestaande uit 30 swabs genomen.

> Lees meer in de omzendbrief van het FAVV

Verplichte bemonstering tijdens de leegstand na een positieve toom

Wanneer een toom positief test op het voorkomen van een bestreden type Salmonella, moet er, ongeacht de categorie, tijdens de leegstand zowel een hygiënogram als swabcontrole voor Salmonella worden uitgevoerd. Dit vindt plaats na reiniging en ontsmetting.

De meest recente informatie over Salmonellabestrijding bij pluimvee zoals opgelegd door de Europese en Belgische wetgeving (tijdstip van bemonstering, staalnemer, technische modaliteiten, …) vind je op de website van het FAVV met de omzendbrieven en het vademecum.

Wetgeving rond vaccinatie

Vaccinatie van leghennen en vermeerderingspluimvee tegen Salmonella Enteritidis is verplicht, met uitzondering van tomen die bestemd zijn voor intracommunautair handelsverkeer of export.

De vaccinatie tegen andere serotypen zoals Salmonella Typhimurium is vrijblijvend.

De vaccinatie van selectiepluimvee is echter verboden.

Bij vaccinatie dien je gebruik te maken van een vaccin dat geregistreerd is voor de desbetreffende diercategorie en het vaccin moet worden toegediend volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het vaccin kan toegediend worden door de bedrijfsdierenarts of door de sanitair verantwoordelijke indien deze de instructies van de bedrijfsdierenarts volgt.

Recht op een vergoeding? En hoe vraag je deze aan?

Bij vernietiging van een Salmonella-positieve toom fokpluimvee, eendagskuikens van het type leg of (on-)bebroede broedeieren, kent het Sanitair Fonds een vergoeding toe voor het geleden waardeverlies. 

Om op deze vergoeding aanspraak te kunnen maken, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij de FOD Volksgezondheid.

Met je aanvraag stuur je  onderstaande documenten mee:

  1. Document van het Agentschap: kennisgeving positief resultaat;
  2. Document van het Agentschap: kennisgeving positief resultaat bevestigingsonderzoek indien aangevraagd;
  3. Volledig beproevingsverslag;
  4. Hokkaart of andere documenten waaruit gegevens van de dieren afgeleid kunnen worden (geboortedatum, aantal bij opzet, enz.);
  5. Factuur verkoop van het geslachte pluimvee (in voorkomend geval);
  6. Factuur verkoop van de broedeieren aan ei-verwerkende industrie (in voorkomend geval);
  7. Document FAVV ter staving van het aantal broedeieren afgevoerd naar Rendac of naar de verwerkende industrie;
  8. Transportdocument naar Rendac of Rendac-document;
  9. Exceldocument voor de feitelijk aanvraag (invullen gegevens van de eigenaar en bankgegevens voor de betaling - model op te vragen per mail).

Stuur al deze documenten per mail naar erik.pottie@health.fgov.be, of stuur ze per post naar onderstaand adres:

FOD Volksgezondheid
Eurostation II
Bureau 07D 010 t.a.v. Erik Pottie
Victor Hortaplein 40/10
1060 Sint-Gillis

Mocht dit nodig zijn, zal de FOD contact met je opnemen voor bijkomende informatie.

Veldstudie verificatieonderzoek

Aangezien de maatregelen die worden opgelegd aan bedrijven waar een te bestrijden Salmonella-serotype wordt gedetecteerd, een grote economische impact hebben voor zowel het bedrijf als de sector, is het belangrijk om geen enkele twijfel te hebben over de Salmonella-status van de toom. Om meer zekerheid te verkrijgen over de aanwezigheid van Salmonella in de toom, zelfs bij een lage toomprevalentie, lanceerde men in Nederland een studieproject om het verificatieonderzoek uit te voeren aan de hand van een uitgebreid monsternameprotocol, waar België zich bij aansluit. Ons land neemt het protocol over van het lopende project in Nederland zodat we vergelijkbare resultaten bekomen. In dit nieuwsitem kom je te weten wat het onderzoek inhoudt en hoe je eraan kan deelnemen. Meer info vind je ook in deze brochure voor dierenartsen.

Bioveiligheid

Eén van de pijlers bij de bestrijding van Salmonella is bioveiligheid. 

Salmonella bestrijden

De aanpak van Salmonella berust op drie pijlers: monitoring, bioveiligheid en vaccinatie. Om Salmonella optimaal te bestrijden zijn er verschillende tools voorhanden. Hieronder vind je meer informatie.

Salmonella Actieplan

In het draaiboek Salmonella Actieplan Pluimvee (SAP) vind je heel wat nuttige informatie over de aanpak van Salmonella op het pluimveebedrijf.

Coaching reiniging en ontsmetting

Om het reinigings- en ontsmettingsprotocol te optimaliseren, kunnen veehouders een beroep doen op coaching door DGZ in samenspraak met hun bedrijfsdierenarts.

Spoor de besmettingsbron op

Het is cruciaal om actief op zoek te gaan naar de besmettingsbron van Salmonella. Doe dit aan de hand van een uitgebreide swabcontrole.

Ziekte Salmonella

Salmonella is een bacteriële aandoening. Sommige serotypes zijn gastheerspecifiek, andere niet. Salmonella kan overgaan van dier op mens en omgekeerd, en is dus een zoönose.