078 05 05 23

Bijhouden van een bedrijfsregister

 


Je houdt een bedrijfsregister bij op weekbasis. Binnen de drie dagen na het einde van elke week vul je dit register aan met volgende gegevens:

  • Deel IN:
    • Aanvoer van varkens (aanvoerdatum, aantal en categorie)
    • Gespeende biggen
  • Deel UIT:
    • Afvoer van varkens (afvoerdatum, aantal en categorie)
    • Sterfte van varkens en de categorie waartoe ze behoren

De manier waarop je het register bijhoudt is niet bij wet bepaald. Dit mag een papieren register zijn of je mag het digitaal bijhouden. Een model van dit register kan je hier downloaden.

Je bewaart bij het register ook een kopie van de verplaatsingsdocumenten (voor binnenlandse transporten) en/of certificaten (voor import/export). Alle gegevens van aan- of afgevoerde varkens op het register stemmen overeen met deze van de verplaatsingsdocumenten en/of certificaten.

Daarnaast bewaar je bij het register ook alle info/documenten over de toegediende geneesmiddelen.

Bezoekrapporten dierenarts

De bedrijfsdierenarts met wie je een contract hebt afgesloten, komt om de vier maanden langs op het beslag en maakt een bezoekrapport op. Je ontvangt hiervan een exemplaar en je dierenarts registreert het bezoekrapport binnen de zeven dagen. Een tijdige opmaak en registratie van het bezoekrapport is onder andere van belang om de nodige oormerken te kunnen bestellen.

Ben je dierenarts?

Registreer de bezoekrapporten binnen de zeven dagen bij voorkeur via Veeportaal (zie handleiding 'Registreren bezoekrapport varkens').

De op te maken bezoekrapporten koop je aan bij DGZ, bij voorkeur bestel je ze via Veeportaal (zie handleiding 'Een bestelling plaatsen'). Houd rekening met een leveringstermijn van maximaal drie weken.

Alternatief kan je bezoekrapporten bestellen met een bestelbon. DGZ registreert dan de bestelling en rekent hiervoor een registratiekost aan.

Voedselketeninformatie (VKI)

Bij afvoer van varkens naar het slachthuis, bezorg je als veehouder de voedselketeninformatie (VKI) 24 uur op voorhand aan het slachthuis. Deze VKI-gegevens hebben o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen, etc., en worden door de veehouder bijgehouden bij het bedrijfsregister. (Meer info over het gebruik en de administratie van diergeneesmiddelen: zie website FAVV.)

De VKI maak je over via Veeportaal (zie handleiding 'Ingeven VKI-gegevens') of via het modelformulier op de website van het FAVV.

Import of export van dieren

Bij elke import of export van dieren neem je vooraf contact op met de LCE van je provincie. Zij informeren je over de te volgen stappen, eventueel verplichte labo-onderzoeken …

Je vult je bedrijfsregister aan met deze gegevens. De gezondheidscertificaten bewaar je bij je bedrijfsregister.

Binnen de 7 dagen registreer je de gegevens ook in Sanitel indien een buitenlandse vervoerder het vervoer deed. Dit gebeurt via Veeportaal (Handleidingen Veeportaal). Als je daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maak je een verplaatsingsdocument op, dat je aan DGZ bezorgt. Wanneer een Belgische vervoerder het vervoer deed, is het zijn verantwoordelijkheid om dit te registreren via Veeportaal.

Bij import uit niet EU-landen identificeer je de varkens binnen de drie dagen met een beslagoormerk.