Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Projecten diverse partners

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Op 1 april 2019 ging het demonstratieproject ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ van start. Dit project wil de varkenshouders bewust maken van het belang van een adequaat stalklimaat als preventieve maatregel om de gezondheid van de dieren te waarborgen. 

Een stalklimaat is heel belangrijk op een varkensbedrijf. Maar hoe weet je nu hoe optimaal het klimaat in jouw stal(len) is? Met de adviezen die tijdens dit project verzameld werden, kun je zelf een eerste check uitvoeren. Ga aan de slag met de brochure waarin je alle adviezen en heel wat tips vindt.

> Lees de brochure EEN OPTIMAAL STALKLIMAAT

> Download de STALKLIMAAT-CHECK

> Meer informatie over klimaat in varkensstallen vind je ook op de website van het Varkensloket:


De projectpartners zijn DGZ, Faculteit Diergeneeskunde UGent, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Inagro en ILVO.

ELFPO

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/

 

Optimaal spenen op West-Vlaamse varkensbedrijven (provincie West-Vlaanderen)

De speenperiode is een kritische periode voor de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf. De provincie West-Vlaanderen wil haar varkenshouders aanmoedigen om hun speenmanagement onder de loep te nemen.

De provincie financiert dit project, dat wordt uitgevoerd door DGZ met de hulp van Inagro. Het project startte in november 2018 en eindigt in oktober 2020. 

In de eerste fase van het project is de Checklist Optimaal Spenen ontwikkeld. Met behulp van deze tool krijgen veehouders beter zicht op hun huidig speenmanagement en ontdekken ze of en hoe ze verbeteringen kunnen aanbrengen.

In de tweede fase testen tien West-Vlaamse varkensbedrijven die problemen hebben rond de speenperiode de checklist uit. Deze bedrijven krijgen ook begeleiding om hun speenmanagement te verbeteren. Door die optimalisatie zal de gezondheidsstatus van de biggen toenemen en kunnen deze bedrijven het antibioticumgebruik afbouwen. De combinatie van beide elementen zorgt  ook dat het bedrijf er financieel op vooruit gaat. 

Omdat het project alle varkenshouders de kans wil bieden om ook hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een nog gezonder bedrijf, werd de info uit het project verzameld in drie filmpjes:

- Checklist helpt bij de optimalisatie van je speenmanagement.
- Afdrukplaatjes, een must bij optimaal spenen.
- Een optimale start voor speenbiggen begint in de kraamstal.

Bekijk de drie filmpjes in dit bericht op onze website.

 

Met de steun van:

logo provincie West-Vlaanderen

Samen naar meer weerbaarheid voor boer en varken (Midden West-Vlaanderen en Westhoek)

Westhoek en Midden West-Vlaanderen zijn beiden regio’s met een hoge densiteit aan varkens. Bovendien zijn er in beide regio’s naast de vele varkensbedrijven ook verschillende varkensslachthuizen en tal van toeleveringsbedrijven gevestigd. Dit zorgt voor heel wat varkens en varkens-gerelateerd transport. Vrachtwagens, maar ook dierenartsen, adviseurs of andere bedrijfsbezoekers rijden vaak van varkensbedrijf naar varkensbedrijf, wat grote risico’s op het vlak van bioveiligheid met zich mee kan brengen.

Begin 2021 startten Boerenbond, DGZ en Inagro samen twee nieuwe LEADER-projecten op, één in Midden West-Vlaanderen (Weerbare varkens en boeren in Midden West-Vlaanderen) en één in de Westhoek (Weerbaarheid in de Westhoek, van boer tot varken en terug). Beide projecten willen aandacht besteden aan het praktisch implementeren van de bioveiligheidsprincipes op het varkensbedrijf. Want hoewel het in theorie vaak logisch en eenvoudig is, is het in de praktijk niet altijd even evident om bioveiligheid op je eigen bedrijf toe te passen. Vaak bots je op praktische problemen of weet je niet goed waar juist te beginnen.

Verschillende varkenshouders geven dan ook aan dat ze zich zeer goed bewust zijn van het belang van bioveiligheid maar dat ze inderdaad in de praktijk niet altijd goed weten hoe ze dit op hun eigen bedrijf kunnen aanpakken. Bovendien signaleren varkenshouders dat het vaak moeilijk is om bezoekers van het varkensbedrijf bepaalde beperkingen op te leggen in het kader van bioveiligheid. Als die bezoekers bovendien een controlerende functie hebben of essentiële werken komen uitvoeren op het bedrijf, wordt dit extra lastig. Door in te zetten op begeleiding binnen het thema bioveiligheid in combinatie met tips en tricks omtrent communicatie, willen beide leaderprojecten niet alleen de weerbaarheid van het varkensbedrijf verbeteren, maar ook de communicatieve en mentale weerbaarheid van de varkenshouder zelf.

  • Weerbaarheid van het varkensbedrijf:

Verbeteren van de bioveiligheid draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de diergezondheid van de varkens maar heeft ook een duidelijk positief effect op de technische en economische resultaten. Binnen dit deel van het project zal ingezet worden op zowel collectief als individueel advies voor varkensbedrijven. Hierbij zal naast verdere sensibilisatie vooral gefocust worden op praktisch advies over hoe je de bioveiligheid op een bedrijf kunt verbeteren en hoe je de theorie toepast in de praktijk.

  • Mentale weerbaarheid:

Bioveiligheidsregels opleggen aan derden is vaak moeilijk en vraagt een zekere assertiviteit. Via training in het insight principe, protocols en informatie omtrent je rechten en plichten als varkenshouder, willen we de mentale weerbaarheid van de varkenshouder mee ondersteunen.

  • Communicatieve en publieke weerbaarheid:

Spijtig genoeg komt de intensieve varkenshouderij bij het brede publiek niet altijd even positief in beeld. Maar al te vaak ontstaan er conflicten, vaak als gevolg van onbegrip van beide zijden. Een goede communicatie is cruciaal. Hoe je dit aanpakt, zal via getuigenissen en workshops toegelicht worden.

Met alle workshops, advies op maat en voornamelijk digitale communicatie zullen deze leaderprojecten bijdragen aan de weerbaarheid van zowel varkensbedrijf als varkenshouder.

Contactpersonen:

Logo's projectpartners Leaderproject weerbaarheid

Projecten Veepeiler Varken

Veepeiler Varken ondersteunt de varkenssector in België met praktisch onderzoek en tweedelijnsadvies. Het initiatief is een samenwerking tussen DGZ, Arsia en de faculteiten Diergeneeskunde van Universiteit Gent en Université de Liège.

Veepeiler Varken heeft twee belangrijke pijlers: tweedelijnsdiergeneeskunde en korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Lopende Veepeiler-projecten

Whole Genome Sequencing Brachyspira Hyodysenteriae

In dit project willen we nagaan of er een link bestaat tussen de verschillende Brachyspira hyodysenteriae-stammen die momenteel circuleren. Daarnaast willen we ook onderzoeken of er een link is tussen de huidige stammen en diegene die een aantal jaar geleden circuleerden. Verder bekijken we ook welke resistentiegenen voorkomen en of die in verband gebracht kunnen worden met de resultaten van de gevoeligheidsbepalingen.

Effect van mycotoxinebinder op het voorkomen van oortopnecrose bij biggen

Het doel van dit project is te komen tot een betere controle of preventie van oortopnecrose in de varkenshouderij. Hiervoor zullen we onderzoeken of het toevoegen van een mycotoxinebinder in het voeder van gespeende biggen oortopnecrose kan helpen verminderen. Dit zal gebeuren op een praktijkbedrijf dat te kampen heeft met oortopnecrose bij de biggen en waar de aanwezigheid van mycotoxines reeds werd aangetoond.

Monitoring PRRS: alternatieven voor bloedname bij biggen in de kraamstal

Met dit project gaan we op zoek naar een eenvoudige, niet-invasieve, betrouwbare methode om de PRRS-status van pasgeboren biggen te bepalen. Hiervoor zullen we de praktische bruikbaarheid en resultaten van alternatieve staalnamemethoden bij zuigende biggen in de Belgische situatie testen, demonstreren en vergelijken met de gekende methodes. Alternatieve staalnamemethoden die we onder de loep nemen zijn: processing fluids (PF), oropharyngeale swabs, family oral fluids en uierdoekjes.

Effect van paracetamol en meloxicam op de gezondheid en productie van zeugen en biggen in een bedrijf met melkgifteproblemen

Het doel van dit project is de gezondheid, de productie en het welzijn van de zeug in de peripartale periode te verbeteren. Als gevolg daarvan zullen ook de gezondheid en de productie van de biggen erop vooruitgaan. Om dit te bereiken, zullen meloxicam en paracetamol toegediend worden bij zeugen rondom het werpen. Dit zal gebeuren op een bedrijf dat reeds problemen heeft met verminderde melkgift. Verschillende parameters bij zeug en biggen zullen worden onderzocht om na te gaan wat het effect is.

Prevalentie van Ascaris suum bij vleesvarkens in Wallonië

Het doel van het project is de seroprevalentie van Ascaris suum na te gaan in Wallonië op de verschillende types bedrijven en te onderzoeken wat het belang is van leverletsels in het slachthuis. Tijdens dit onderzoek zal ook bekeken worden welke andere parasieten eventueel een rol spelen bij vleesvarkens in Wallonië. Op basis van de resultaten zullen er controle- en preventieve maatregelen bepaald worden voor de sterkst besmette bedrijven.

Aankoopbeleid, quarantaine en adaptatie van fokgelten in varkensbedrijven

Met dit project willen we inzicht krijgen in de maatregelen die genomen worden bij aankoop van fokgelten op Belgische varkensbedrijven, met de bedoeling om de kritische punten van de externe bioveiligheid te verbeteren en de positieve punten te behouden, of zelfs te versterken. Het onderzoek kan ook bijdragen tot het aantonen van het nut van een geltenpaspoort. Hiervoor wordt een enquête opgesteld en afgenomen op minstens 50 varkensbedrijven.

Infectiestatus en verloop van Mycoplasma hyopneumoniae-infecties in fokgelten en zeugen in varkensbedrijven

In dit project gaan we na in welke mate aangekochte fokgelten en fokzeugen geïnfecteerd zijn met M. hyopneumoniae en in welke mate ze antistoffen hebben. Met deze info kunnen adaptatiemaatregelen (voor, tijdens of na quarantaine) geoptimaliseerd worden, met als doel het risico op overdracht van infecties van de zeugenstapel naar de biggen te verminderen.

Afgewerkte Veepeiler-projecten

Een projectomschrijving en de resultaten van de afgewerkte Veepeilerprojecten vind je in de respectievelijke activiteitenverslagen.