Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Projecten diverse partners

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Op 1 april 2019 ging het demonstratieproject ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ van start. Dit project wil de varkenshouders bewust maken van het belang van een adequaat stalklimaat als preventieve maatregel om de gezondheid van de dieren te waarborgen. 

De projectpartners zijn DGZ, Faculteit Diergeneeskunde UGent, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Inagro en ILVO.
 

ELFPO

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/

> Download de flyer met praktische tips voor een optimaal stalklimaat

> Meer informatie over klimaat in varkensstallen vind je ook op de website van het Varkensloket:

Optimaal spenen op West-Vlaamse varkensbedrijven (provincie West-Vlaanderen)

De speenperiode is een kritische periode voor de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf. De provincie West-Vlaanderen wil haar varkenshouders aanmoedigen om hun speenmanagement onder de loep te nemen.

De provincie financiert dit project, dat wordt uitgevoerd door DGZ met de hulp van Inagro. Het project startte in november 2018 en eindigt in oktober 2020. 

In de eerste fase van het project is de Checklist Optimaal Spenen ontwikkeld. Met behulp van deze tool krijgen veehouders beter zicht op hun huidig speenmanagement en ontdekken ze of en hoe ze verbeteringen kunnen aanbrengen.

In de tweede fase testen tien West-Vlaamse varkensbedrijven die problemen hebben rond de speenperiode de checklist uit. Deze bedrijven krijgen ook begeleiding om hun speenmanagement te verbeteren. Door die optimalisatie zal de gezondheidsstatus van de biggen toenemen en kunnen deze bedrijven het antibioticumgebruik afbouwen. De combinatie van beide elementen zorgt  ook dat het bedrijf er financieel op vooruit gaat. 

Omdat het project alle varkenshouders de kans wil bieden om ook hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een nog gezonder bedrijf, werd de info uit het project verzameld in drie filmpjes:

- Checklist helpt bij de optimalisatie van je speenmanagement.
- Afdrukplaatjes, een must bij optimaal spenen.
- Een optimale start voor speenbiggen begint in de kraamstal.

Bekijk de drie filmpjes in dit bericht op onze website.

 

Met de steun van:

logo provincie West-Vlaanderen

Projecten Veepeiler Varken

Veepeiler Varken ondersteunt de varkenssector in België met praktisch onderzoek en tweedelijnsadvies. Het initiatief is een samenwerking tussen DGZ, Arsia en de faculteiten Diergeneeskunde van Universiteit Gent en Université de Liège.

Veepeiler Varken heeft twee belangrijke pijlers: tweedelijnsdiergeneeskunde en korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Lopende Veepeiler-projecten

Whole Genome Sequencing Brachyspira Hyodysenteriae

In dit project willen we nagaan of er een link bestaat tussen de verschillende Brachyspira hyodysenteriae-stammen die momenteel circuleren. Daarnaast willen we ook onderzoeken of er een link is tussen de huidige stammen en diegene die een aantal jaar geleden circuleerden. Verder bekijken we ook welke resistentiegenen voorkomen en of die in verband gebracht kunnen worden met de resultaten van de gevoeligheidsbepalingen.

Effect van mycotoxinebinder op het voorkomen van oortopnecrose bij biggen

Het doel van dit project is te komen tot een betere controle of preventie van oortopnecrose in de varkenshouderij. Hiervoor zullen we onderzoeken of het toevoegen van een mycotoxinebinder in het voeder van gespeende biggen oortopnecrose kan helpen verminderen. Dit zal gebeuren op een praktijkbedrijf dat te kampen heeft met oortopnecrose bij de biggen en waar de aanwezigheid van mycotoxines reeds werd aangetoond.

Monitoring PRRS: alternatieven voor bloedname bij biggen in de kraamstal

Met dit project gaan we op zoek naar een eenvoudige, niet-invasieve, betrouwbare methode om de PRRS-status van pasgeboren biggen te bepalen. Hiervoor zullen we de praktische bruikbaarheid en resultaten van alternatieve staalnamemethoden bij zuigende biggen in de Belgische situatie testen, demonstreren en vergelijken met de gekende methodes. Alternatieve staalnamemethoden die we onder de loep nemen zijn: processing fluids (PF), oropharyngeale swabs, family oral fluids en uierdoekjes.

Effect van paracetamol en meloxicam op de gezondheid en productie van zeugen en biggen in een bedrijf met melkgifteproblemen

Het doel van dit project is de gezondheid, de productie en het welzijn van de zeug in de peripartale periode te verbeteren. Als gevolg daarvan zullen ook de gezondheid en de productie van de biggen erop vooruitgaan. Om dit te bereiken, zullen meloxicam en paracetamol toegediend worden bij zeugen rondom het werpen. Dit zal gebeuren op een bedrijf dat reeds problemen heeft met verminderde melkgift. Verschillende parameters bij zeug en biggen zullen worden onderzocht om na te gaan wat het effect is.

Prevalentie van Ascaris suum bij vleesvarkens in Wallonië

Het doel van het project is de seroprevalentie van Ascaris suum na te gaan in Wallonië op de verschillende types bedrijven en te onderzoeken wat het belang is van leverletsels in het slachthuis. Tijdens dit onderzoek zal ook bekeken worden welke andere parasieten eventueel een rol spelen bij vleesvarkens in Wallonië. Op basis van de resultaten zullen er controle- en preventieve maatregelen bepaald worden voor de sterkst besmette bedrijven.

Aankoopbeleid, quarantaine en adaptatie van fokgelten in varkensbedrijven

Met dit project willen we inzicht krijgen in de maatregelen die genomen worden bij aankoop van fokgelten op Belgische varkensbedrijven, met de bedoeling om de kritische punten van de externe bioveiligheid te verbeteren en de positieve punten te behouden, of zelfs te versterken. Het onderzoek kan ook bijdragen tot het aantonen van het nut van een geltenpaspoort. Hiervoor wordt een enquête opgesteld en afgenomen op minstens 50 varkensbedrijven.

Infectiestatus en verloop van Mycoplasma hyopneumoniae-infecties in fokgelten en zeugen in varkensbedrijven

In dit project gaan we na in welke mate aangekochte fokgelten en fokzeugen geïnfecteerd zijn met M. hyopneumoniae en in welke mate ze antistoffen hebben. Met deze info kunnen adaptatiemaatregelen (voor, tijdens of na quarantaine) geoptimaliseerd worden, met als doel het risico op overdracht van infecties van de zeugenstapel naar de biggen te verminderen.

Afgewerkte Veepeiler-projecten

Een projectomschrijving en de resultaten van de afgewerkte Veepeilerprojecten vind je in de respectievelijke activiteitenverslagen.